Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMOSTYN , AMBROSE ( 1610 - 1663 ), pregethwr Piwritanaidd y bu'r achyddwyr yn esgeulus ohono;

gallasai Lewis Dwnn fod wedi cynnwys ei enw yn ei Heraldic Visitations , ond ni wnaeth; ceir llawer iawn o fanylion yn Powys Fadog am deulu Mostyn , ond dim gair am y Mostyn hwn; cafodd T. A. Glenn gyfle i gyfeirio ato yn ei Mostyns of Mostyn , ond collodd ef. Fel mater o ffaith un o Fostyniaid Calcot oedd Ambrose Mostyn , cangen o Fostyniaid Talacre , mab i Dr Henry Mostyn , Canghellor Bangor , ac ŵyr i Syr Pirs Mostyn o Dalacre , hynny yw, mab i Eglwyswr digymrodedd ac ŵyr i Babydd . Derbyniwyd ef i goleg y Trwyn Pres , yn Rhydychen , 16 Mai 1627 , fel doctoris filius , graddiodd yn B.A. yn Ion. 1630 , ac yn fuan iawn datblygodd, yn erbyn holl draddodiadau ei deulu, yn Biwritan diamheuol. Ar 19 Ebr. 1642 cafodd ei enwi gan Dŷ'r Cyffredin yn ‘ddarlithydd' Piwritanaidd yn Pennard yn sir Forgannwg ; ar 20 Gorff. 1644 , gorchmynnwyd iddo weithio yng ngogledd Cymru ; yn ddiweddarach, ar 27 Gorff. 1646 , gorchmynnwyd ef gan Bwyllgor y Gweinidogion Llwm i bregethu yn Abertawe a'r cylch, ac mor effeithiol oedd ei waith fel mai iddo ef y rhoddir y clod (gan Henry Maurice yn ei adroddiad am gynulleidfaoedd Cymru yn 1675 ) am drefnu'r eglwys ‘gynulledig’ gyntaf yn y rhanbarth hwnnw, cnewyllyn a wnaeth Abertawe yn un o brif gadarnleoedd Anghydffurfiaeth Cymru . Heb fod yn hir, ar 7 Meh. 1648 , cafodd alwad eto o'r de i'r gogledd, canys gorchmynnwyd iddo gan yr un pwyllgor fyned ar deithiau pregethu yn siroedd y gogledd yng nghwmni Morgan Llwyd a Vavasor Powell , y tri i dynnu eu swcwr o ddegymau chwe plwy yn Arwystli . Yn ddiweddarach enwyd ef yn un o'r 25 profwyr o dan Ddeddf Taenu'r Efengyl ( 1650-3 ) ac ymddengys iddo dreulio cyfnod ym Maldwyn ; yn 1654 ef oedd un o'r gweinidogion a benodwyd i fod wrth benelin y comisiynwyr a oedd i droi Anglicaniaid ystyfnig ac ysgyfala allan o'u lleoedd; ar 25 Medi 1655 , ef a bregethai o flaen barnwyr y frawdlys yn Wrexham . Er na roddodd ei enw wrth y brotest siarp yn erbyn Diffynwriaeth Cromwell , y Word for God , y mae lle cryf i gredu nad oedd yn hollol fodlon ar y datblygiadau newydd a chymerodd hyd Hyd. 1656 , cyn penderfynu gofalu am saint Holt o dan fendith y Triers . Ar farwolaeth Morgan Llwyd yn 1659 penodwyd ef (yn ôl cofnod yn y Lambeth MS 987 ) yn fugail ar gynulleidfa Wrexham , er nad oes neb yn hollol sicr beth oedd rhychwant y fugeiliaeth honno, na pha le yr oedd yr aelodau yn cwrdd. Ar ôl dyfod Adferiad 1660 a'r troi allan a'i dilynodd, arhosodd Mostyn am beth amser yn Wrexham a'r cylch; yn niwedd Ebrill, 1661 , cafodd loches gan yr Arglwydd Piwritanaidd Saye a Sele yn sir Rhydychen gan wasanaethu fel caplan i'r teulu; yn ddiweddaf oll, ymadaw odd am Lundain , lle y bu farw yn nyddiau olaf 1663

Yr oedd Mostyn yn ŵr cyfrifol a dibynadwy, a'i olygiadau yn gymedrol uniongred (er iddo unwaith amlygu syniadau ar fedydd plant a barodd dipyn o syndod i Philip Henry . Yr oedd Piwritaniaid mawr, mwy nag ef, yn falch o'i air da, ac yn barod i ymddiried iddo eu pethau mwyaf cysegredig: enwyd ef gan Walter Cradock fel goruchwyliwr ei ewyllys olaf; ef oedd un o'r ddau sgutor ar ewyllys Morgan Llwyd . A phan fu farw ei wraig gyntaf, Jane , 26 Gorff 1651 , cafodd air caredig oddi wrth y Piwritan gwreiddiol ond annosbarthus hwnnw, William Erbery . Goroeswyd ef gan ei ail wraig, Elisabeth ferch Syr Edward Broughton , barwnig , Marchwiail ( ?1610 - 1665 )

Ffynonellau:

  • Firth a Rait : Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642–1660 (1911) , ii, 983-4;
  • Bodleian Manuscripts 323 (114), 325 (68-68b);
  • The Journals of the House of Commons , ii, 551, iii, 565;
  • Broadmead Records (1847, 1865) Add B , 514;
  • Calamy , An account of the ministers … ejected (1660–2) , ii, 714;
  • Calendar of the Committee for Compounding with Delinquents, etc., 1643–1660 , iii, 1725 ;
  • Lambeth Manuscripts 977 (42); 987 (200-1);
  • Philip Henry , Diaries and letters of Philip Henry, M.A. of Broad Oak, Flintshire, A.D. 1631-1696 (Llundain, 1882) , 42, 74, 153
  • Y Cofiadur , 31, tt 62-5.

Awdur:

Thomas Richards, D.Litt., (1878-1962), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970